Website powered by

QIONG QI

《山海经·西山经》有云:“又西二百六十里,曰邽山。其上有兽焉,其状如牛,猬毛,名曰穷奇,音如獆狗,是食人。”

Lry citemer xiaotu
Lry citemer xiaotu